สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


จะพูดอย่างไรให้เขาเมตตาเรา ?


ถาม : เราจะพูดยังไงให้เขาเมตตาเรา ?

ตอบ : มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราสามารถแก้ตัวให้เขาเชื่อได้มั้ย ? แต่ถ้าไม่ได้มันก็มีวิธีอยู่เหมือนกัน อันนี้ต้องเอาคาถาไปนั่งท่อง มีคาถาที่หลวงพ่อให้ไว้ว่า พระอรหัง สุคโต ภควา นะ เมตตาจิต ต้อง การให้ใครเขารักเราเมตตาเราให้ภาวนานึกถึงหน้าเขา เอาให้กำลังใจมั่นคงแล้วไปหาเถอะรับรองว่ารักเราทุกคน แต่คราวนี้ว่ารักเราในลักษณะนี้มันจะไม่ยืนนาน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำดีปฏิบัติดีกับเขา อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกให้มีสังคหวัตถุ ๔ คือ

๑. ทาน รู้จักให้เขา สงเคราะห์เขา

๒. ปิยะวาจา พูดดีกับเขาตลอดไป

๓. อัตถจริยา ยังประโยชน์ของเขาให้สำเร็จ

๔. สมานัตตตา ทำดีอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลาย


ท่านบอกว่า ถ้าทำอย่างนี้คนจะรักเราแน่นแฟ้นตลอดไป เพราะฉะนั้นตอนนี้เอา ๒ อย่างพร้อมกันคือว่า ถ้าหากว่ามันพลาดมาเราก็นั่งท่องคาถาไปก่อนแล้ว ก็ตั้งใจทำดีกับเขาๆ จะได้รักเราตลอด

 

 

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เดือนเมษายน ๒๕๔๕
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ