สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


เกี่ยวกับทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า

วัตถุประสงค์

  • สงเคราะห์โลงศพฟรี แก่ผู้ยากไร้,ไร้ญาติ
  • สงเคราะห์เผาศพฟรี แก่ผู้ยากไร้,ไร้ญาติ
  • สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้,ไร้ญาติ
  • สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักร

คณะกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (ฝ่ายสงฆ์)
พระครูสิริรัตนวิมล ประธานกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระครูสุนทรรัตนวงศ์ กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระเสฏฐวุฒิ สิริภทฺโท กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระพิพัฒน์ สนฺตจิตฺต กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า

หมายเหตุ พระทุกรูปสังกัดวัดแก้วแจ่มฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คณะกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (ฝ่ายฆราวาส)
คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณภัทรวดี รังษีวงศ์ ประธานกรรมการ
คุณวิโรจน์ สุทธิวงศ์กร รองประธานกรรมการ
คุณศิริอร งามจริยางกูร รองประธานกรรมการ
คุณประสิทธิ์ สุธรรมประจักษ์ รองประธานกรรมการ
คุณฉอกุง แซ่โง้ว กรรมการ
คุณสมสุข ชูกิจรุ่งทรัพย์ กรรมการ
คุณเลิศ นามริต กรรมการ
คุณพรทิวา สุมานิตย์ กรรมการ
คุณพีรวัส ธาดาประภากร กรรมการ
คุณเพ็ญจันทร์ สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการ
คุณสมภพ รอดบุญ กรรมการ
คุณณัชชา อัศวจิต กรรมการและเลขานุการ

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า สงเคราะห์โลงศพ ,เผาศพ และลอยอังคาร ฟรี

ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 211-2-46732-8
โทรศัพท์ : 02-633-3864
FAX. 02-633-3761