สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ความสงบนี้มี สอง อย่าง


ความสงบนี้มี สอง ประการคือ

- ความสงบอย่างหยาบอย่างหนึ่งและ
- ความสงบอย่างละเอียดอีกอย่างหนึ่ง

อย่างหยาบ นั่นคือ เกิดจากสมาธิที่เมื่อสงบแล้วก็มีความสุขแล้ว ถือเอา ความสุขเป็นความสงบ
อีกอย่างหนึ่ง คือ ความสงบที่เกิดจากปัญญานี้ ไม่ได้ถือเอาความสุขเป็นความสงบ
"แต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณาสุข ทุกข์เป็นความสงบ"

เพราะว่าความสุขทุกข์นี้เป็นภพเป็นชาติเป็นอุปาทานจะไม่พ้นจากวัฏฏสงสาร เพราะติดสุขติดทุกข์
ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบ ความสงบจึงไม่ใช่ความสุข

ฉะนั้นความสงบ ที่เกิดจากปัญญานั้นจึงไม่ใช่ความสุข
แต่ เป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงของความสุขความทุกข์

แล้วไม่มีอุปาทานมั่นหมายในสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมา
ทำจิตให้เหนือสุขเหนือทุกข์นั้น

ท่านจึงเรียกว่า เป็นเป้าหมายของ พุทธศาสนาอย่างแท้จริง


สมาธิ - วิปัสสนา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
www.nkgen.com/482.htm