สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


กรรมตัดเศียรพระพุทธรูป..!!!!

บุคคลใดก็ตามที่กระทำกรรมล่วงล้ำต่อพระพุทธศาสนาหรือศาสนวัตถุสถานใดที่ สร้างด้วยพระพุทธบารมีที่ พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้โลกมนุษย์ มนุษย์ เพื่อให้มนุษย์นั้นได้กลับย้อนสู่ชาติมาตุภูมิที่บังเกิดอยู่ก่อนที่จะ มาสนองผลกรรมในชาติกรรมนี้

ด้วยกรรมสนองที่ใครก็ตามที่คิดบังอาจทำตน เป็นผู้บั่นทอนทำลายชาติศาสนาที่ บังเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้รู้แจ้งในกรรม หรือแม้แต่คิดร้ายต่อ ผลกรรมนั้นจักสนองบาปอย่างยิ่งในผลแห่งตน ณ สถานจักรฎกรรม (สถานที่มนุษย์ต้องมาสู่เมื่อกระทำผิด และสนองบาปเมื่อครั้งตนเป็นมนุษย์ที่สร้างบุญบาปนั้นไว้ในมนุษย์ภูมิ) ในนรกภูมิ

ตัวอย่างกรรมในเรื่องนี้ เป็นเรื่องของบุคคลที่กระทำกรรมต่อพระพุทธศาสนาด้วยการตัดเศียรพระพุทธรูปหา กินเลี้ยงชีพ ด้วยการบำเรอความสุขส่วนตนด้วยของสูง เขาจึงต้องรับผลแห่งบาปนั้นด้วยกรรมทัณฑ์

ใน นรกแดนนี้ มีวิญญาณบาปตนหนึ่งกระทำกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้รับผลแห่งกรรมนั้นอยู่ ในนรกด้วยกรรมนั้น  ทำให้เขาต้องโดนเหล็กตัดร่างจนขาดออกจากกันชิ้นส่วนไหน ที่เขาถูกตัด นั่นหมายถึงเขาได้ตัดอวัยวะบางส่วนของพระพุทธรูปหรือศาสนวัตถุไปจนหมด และกรรมที่เขาต้องถูกตัดอวัยวะเพศในที่ ๆ เขาได้เพศกำเนิดนั้น เขาจะต้องใช้กรรมเนื่องจากบุรากรรมที่คิดบังอาจกระทำกรรมต่อพระพุทธศาสนา หากแม้เป็นเพศหญิงก็จะต้องโดนไฟลนอวัยวะเพศจนหมด ไม่สามารถกระทำการได้อีกต่อไป นี่เป็นสัตกรรมที่เขาจะต้องได้รับ

วิญญาณตนนี้เป็นชาย ที่ขาและแขนของเขาถูกลงตรวนเอาไว้ทั้งสองข้างกำลังนอนหงายอยู่บนแท่นสี่ เหลี่ยมใหญ่ ๆ ในรูปร่างเปลือยกาย ปากของเขาก็ร้องว่า “กูไม่ทำอีกแล้ว กูไม่ทำอีกแล้ว ๆๆๆ …”

แขน และขาของเขาถูกตัดออกไปด้วย “จักรกลมผัน” อันแสนคม เหลือแต่หัวกับตัว เลือดสด ๆ ไหลออกจากอวัยวะที่ถูกตัด และอวัยวะที่ถูกตัดออกไปนั้นได้กลับเข้ามาต่อกัน ใหม่ด้วยฤทธิ์แห่งกรรมที่ เขากระทำ และเขาจะต้องรับบาปกรรมที่เขากระทำกรรมจนกว่าจะหมดกรรม

 สภาพที่น่า อดสูของสัตว์ผู้เรียกว่าตนเองเป็นมนุษย์ เมื่อจิตใจของมนุษย์มีแต่ความหยาบช้า จึงต้องมีกฏแห่งกรรมเข้ามาลงโทษเพื่อให้รู้สำนึกและกลับตนเสียใหม่ มรรคธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้แล้ว หากสัตว์ตนใดกระทำตามก็จะพ้นทุกข์ตามครรลองศาสนธรรม


“ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขในผลบุญที่ตนได้สร้างมานั้นเถิด”

“ศาสน ธรรมในศาสนสถานที่ประกาศออกมาสู่มนุษย์ธรรมกะนั้น เป็นพระพุทธธรรมอันประเสริฐ และตรัสสอนว่า มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้สู่โลกมนุษย์เพื่อใช้กรรม หากสัตว์ตนใดกระทำตนเป็นพุทธมามกะยึดมั่นในพระพุทธศาสนาแล้ว ปฏิบัติธรรมในศีลธรรมบารมีธรรม ปฏิบัติธรรมศาสนาที่พระพุทธเจ้าลงมาตรัส แน่นอน … ที่สุดท้ายของวิญญาณนั้น จะกลับย้อนสู่มาตุชนศาสนบุญ (สถานที่รับบุญแห่งสัตว์โลก)
 

วิญญาณตนใดที่กระทำกรรมดังกล่าวแล้ว เขาจะมีกรรมบุญอันสร้างเสริมด้วยผลบุญแห่งตน นำหนุนส่งให้เขาสู่แดน

มาตุภูมิชนชั้นเทอญ ….

*สัตกรรม (ผลรวมแห่งสัตว์นั้นกระทำและได้รับอยู่) *ธรรมกะ (วิญญูชนหรือมนุษย์ชน)

บทความจาก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
http://talk.mthai.com/topic/86687