สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา

เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัด เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมา ปูชนียวัตถุและปูชนีสถานได้ชำรุดทรุดโทรมมาตามกาลเวลา จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมตามสมควร เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุข จึงได้รับการจัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์สมทบบูรณะต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา