สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

กำหนดการ

เวลา 0800 น. ตั้งองค์กฐินระหว่างศาลา 2-3 เปิดโอกาสให้ร่วมบุญโดยทั่วกัน โดยคณะกฐินสายต่าง ๆ จะได้นำมาทอดถวาย ตามเวลาที่สะดวก

เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา 12.30 น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ 3 รอบ แล้วนำไปทอดถวาย ณ ที่เดิม เป็นอันเสร็จพิธี