สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ 15 เมษายน 2561

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ 15 เมษายน 2561

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ 15 เมษายน 2561

เนื่องด้วยวัดแก้วแจ่มฟ้า ถ.สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ได้ทำการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลเอนกประสงค์เชื่อมกับศาลา 1/1 ทอดถวาย ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ในวันอาทิตย์ 15 เมษายน 2561

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ 15 เมษายน 2561

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ 15 เมษายน 2561