สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ปิด ปิด ปิด (พุทธทาสภิกขุ)


ปิด-ปิดตา: อย่าสอดส่าย ให้เกิดเหตุ

บางประเภท แกล้งทำบอด ยอดกุศล

มัวสอดรู้ สอดเห็น จะเป็นคน

เอาไฟลน ตนไป จนใหม้พอง


ปิด-ปิดหู: อย่าให้แส่ ไปฟังเรื่อง

ที่เป็นเครื่อง กวนใจ ให้หม่นหมอง

หรือเร้าใจ ให้ฟุ้งซ่าน พาลลำพอง

ผิดทำนอง คนฉลาด อนาถใจ 


ปิด-ปิดปาก: อย่าพูดมาก เกินจำเป็น

จะเป็นคน ปากเหม็น เขาคลื่นใส้

ต้องเกิดเรื่อง เยิ่นเย้อ เสมอไป

ถ้าหุบปาก มากไว้ ได้แท่งทองฯ

 

ข้อมูลโดย บันทึกของว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)