สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


บทสวดมนต์และคาถา

 

อานิสงส์ของการสวดมนต์

  • บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ
  • ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี
  • ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล
  • ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
  • ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
  • ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดี มีชัยเจริญงอกงามในชีวิต

(ข้อมูลจาก ธรรมจักร :: เว็บธรรมะออนไลน์.)


ชุมนุมเทวดา ชุมนุมเทวดา
บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา

บทพระสังฆคุณ บทพระสังฆคุณ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว

บทพระธรรมคุณ บทพระธรรมคุณ
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้...

บทนมัสการพระพุทธเจ้า บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

บทพระพุทธคุณ บทพระพุทธคุณ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ความรู้และความประพฤติ) เสด็จไปดี(คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้ ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

บทบูชาพระรัตนตรัย บทบูชาพระรัตนตรัย
บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

พระคาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด สันนิษฐานว่าพระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น และเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

คำแผ่เมตตา คำแผ่เมตตา
คำแผ่เมตตา และส่วนกุศล

พุทธชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุงมหากา) พุทธชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุงมหากา)
จากคำสอนของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ท่านเล่าว่าได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยาในนิมิต และได้ทราบว่าคาถาพาหุงมหากานี้ เป็นบทสวดที่สมเด็จพระพนรัตน์ ได้จารึกถวายต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำระหว่างอยู่ในพระบรมหาราชวัง หรือระหว่างออกศึกสงคราม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ฟัง) เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้อยู่

ทำวัตรเย็น ทำวัตรเย็น
บทสวดมนต์ทำวัดเย็น

ทำวัตรเช้า ทำวัตรเช้า
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า